_PRINT 


ข่าว : กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวง
อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ...คลิกอ่านรายละเอียดที่่ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.noksiam.com/down/46.pdf
ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 722 ครั้ง
วันที่ 08 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:43:30:PM